• Nyhetsbrev fra daglig leder

  Kommunesektoren og resten av samfunnet har i mange uker vært preget av en alvorlig situasjon, med fare for liv og helse, store økonomiske konsekvenser. Vi har sett verdien av tillit og legitimitet til både vårt velferdssamfunn og vårt styresett, med lokaldemokratiet som en viktig bærer av begge deler.

  Denne våren har det vært et ekstra stort press på kommuner og fylkeskommuner, og det er selvsagt en forventning til at ordinær drift og tjenestenivå skal skal ytes og aktiviteten skal opprettholdes.

  Som kommunedirektør møter du mange forventninger – fra folkevalgte, fra innbyggere og fra egne ansatte. Det er store krav og mange ulike oppgaver.

  Den siste tiden har du kanskje følt på et svært stort arbeidspress og ansvar, med krevende prioriteringer og situasjoner.

  Vi håper at du har en arbeidssituasjon som bidrar til å opprettholde engasjementet og motivasjon som er nødvendig for å være toppleder i en folkevalgt styrt organisasjon.

  Les hele nyhetsbrevet fra Daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker her.

  By: NR-administrator   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Topplederkonferansen august 2020

  Topplederkonferansen gjennomføres den 27.-28.august 2020

  Styret for Norsk Rådmannsforum konkluderte i sitt møte 14.mai 2020 med t Topplederkonferansen 27.-28.august 2020 avholdes som en digital konferanse, med innledere, debattanter og møteledelse i studio i Oslo.

  Selv om vi denne gang har en digital møteform så vil det være tilrettelegging for spørsmål, dialog og involvering av deltakerne, og temaene er egnet for engasjement og interesse blant kommune- og fylkesdirektører, rådmenn og fylkesrådmenn.

  Overskrift for Topplederkonferansen er En stemme i samfunnsdebatten?Hvor langt går den faglige uavhengigheten i møtet mellom politikk og byråkrati? Vi belyser og skaper dialog om hvor fritt kommunedirektøren/rådmannen og administrasjonen kan ta egne initiativ og være en stemme i samfunnsdebatten.

  Hvor går grensen – og hvordan håndtere balansegangen mellom faglig integritet og tydelige råd opp mot “politisk slagside” og utidig meningsytring?

  Konferansen vil også se på Å være toppleder i omskiftelige tider – Hvordan stramme økonomiske rammer og konsekvenser av koronapandemien påvirker kravet og evnen til nytenkning og innovasjon.

  Både statsråd Astrup og direktør Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet har takket ja til å innlede. I tillegg vil fylkesrådmann Tine Sundtoft, som leder KS Strategisk råd for innovasjon og forskning innlede.

  Mer informasjon om program, innledere og påmelding kommer i løpet av juni 2020.

  By: NR-administrator   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • 28. mai 2020

  Å lede krisen – webinar 16.og 17.juni 2020

  Samfunnsperspektivet, organisasjonens krise og krisekommunikasjon, med og i et rådmanns-/kommunedirektørperspektiv.

  Basert på de gode erfaringene fra webinar om kriseledelse i mai så tilbyr vi nå et nytt webinar med samme tema 16. og 17.juni 2020. Tema og opplegg blir i hovedsak likt webinaret i mai, med faglige innlegg, noe teori, egne erfaringer og refleksjon i lukkede grupper.

  «Seminaret fungerte glitrende, og var veldig nyttig. I særlig grad vil jeg fremheve gruppesesjonene. Jeg vet ikke hva han gjorde, men han klarte å få oss til å stole på hverandre, og det gav et læringsutbytte som jeg sjeldent opplever i slike seminarer».

  Sitat fra deltaker

  I forkant av webinaret tilbys alle deltagere en samtale med veileder, slik at det faglige opplegget tilpasses dere som deltar. Dersom det er ønskelig gjennomfører vi også erfaringssamling i etterkant.

  Tidsrammen for webinaret vil være ca 4 timer begge dager, med innlagte pauser. Fra kl 10-14 første dag og kl 10.30 -13.30 andre dag. I forkant får du lenke til webinaret, og deltar via egen PC (ev mobiltelefon/nettbrett).

  KS har innvilget OU-midler for deltageravgiften, og webinaret er gratis for medlemmer av Norsk Rådmannsforum.

  Påmelding innen 5.juni 2020 til daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker på epost gudrun@radmann.no.

  «Det er for det første alltid bra å kunne diskutere problemstillinger med andre likesinnede. Vi har en del møteplasser for rådmenn internt i fylket, men få anledninger til å høre mer fra andre deler av landet. For det andre kom dette seminaret på et veldig egnet tidspunkt. Vi står alle oppe i samme krisa og har derfor mange felles referansepunkter. Seminaret ville selvsagt stått seg godt også uten koronakrisa, men felles utfordringer gjorde det hele enda mer relevant.»

  Sitat fra deltaker

  Fra Cecilie Daae sitt innlegg om kriseledelse, mai 2020

  By: NR-administrator   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Styremøte 14.mai 2020

  I styremøtet 14.mai 2020 ble det besluttet at Topplederprogrammet 26.-27.august 2020 gjennomføres som planlagt med fysisk samling i Oslo. Program og invitasjon er utarbeidet og distribuert. Du kan lese mer om Rådmannsskolen/Topplederprogrammet her.

  Styret diskuterte også Topplederkonferansen 27.-28.august 2020, hvor blant annet statsråd Astrup og direktør Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet har takket ja til å innlede.

  Styret finner det vanskelig å avholde konferansen i sin tradisjonelle form, og besluttet at vi denne gang inviterer til digital konferanse – med kun innledere/debattanter og møteledelse i Oslo. Det blir tilrettelegging for spørsmål, dialog og involvering av deltakerne, og temaene er egnet for engasjement og interesse blant kommune- og fylkesdirektører, rådmenn og fylkesrådmenn.

  Hovedpostene på programmet vil være

  Rådmannsstemmen i samfunnsdebatten, hvor går grensen?

  Endrede rammebetingelser – lærer nød naken kvinne å spinne?

  Program og informasjon om Topplederkonferansen oppdateres her.

  Hele referatet fra styremøtet kan leses her.

  Digitalt styremøte 14.mai 2020, med blide styremedlemmer fra hver sin plass i landet

  By: Tina Skarheim   -  In: Nyheter,Styrereferater   -  0   Comments

 • Kriseledelse og kriselederen – to sider av samme sak

  Den nye modulen «Å lede krisen» ble gjennomført 12. og 13.mai 2020. 12 kommunedirektører/rådmenn deltok fra hver sin kant av landet. Gjennom tre økter ble kriselederen og kriseledelse belyst fra ulike perspektiv; Samfunnsperspektivet, organisasjonsperspektivet og kommunikasjon.

  “Hvordan få legitimitet til å tenke langsiktig, de ulike scenariene?”

  Sitatet er fra en av deltakerne på webinar om kriseledelse. Som kompetansepåfyll fungerte arenaen svært godt, og en annen av deltakerne formulerte det slik:

  “Det å ta et lite steg tilbake, reflektere, for å komme fremover! Dette har inspirert meg! Det er utrolig lett å dukke ned i oppgaven, men nå har vi kommet opp på det strategiske nivået”.

  Det hjelper lite om du selv synes du har håndtert krisen helt perfekt, dersom omgivelsene har en annen opplevelse, hvis forholdet til ordføreren er på bristepunktet, og de tillitsvalgte murrer i korridorene.

  Planlegge, avklare, trene og evaluere kan være den korte sjekklista for kriseledelse.

  Når vi lager scenarier og trener så bør kommunikasjon være en viktig del av treningen. Kommunikasjon handler ikke om fengende formuleringer eller reklame, men om å oppnå det man ønsker. Det viktigste spørsmålet du kan stille deg er altså ikke “hva vil jeg si”, men “hva vil jeg oppnå”.

  “Vi må få diskusjonen om de alternative strategiene, ikke bare oppgaver her og nå?”

  Som rådmann bør du starte og stimulere til diskusjon om alternative strategier – du kan ikke bare arbeide med oppgavene og gjøremålene her og nå”. Dette gjelder mer enn noen gang i en krise, hvor hele organisasjonen og omgivelsene følger med på hva du gjør og sier.

  I kriser blir den handlingsorienterte delen av ledelse mer betydningsfull enn i andre situasjoner. I en normalsituasjoner vektlegger vi relasjonell kompetanse og handling fra våre ledere, men i krisetider er handlingsorienteringen mer betydningsfull.

  “Tillit er den kapitalen vi tar med oss når vi ber andre om noe”.

  De relasjonelle sidene av å være leder blir vurdert ulikt i krisetider og i “normale tider”, karaktertrekk og egenskaper får mer og mindre betydning, og våre sosiale og pedagogiske ferdigheter kan være av avgjørende betydning for hvordan vi blir oppfattet – og hva vi får til.

  Mye av det som kjennetegner kommuneorganisasjonen på godt og vondt vil kanskje forsterkes i vanskelige tider. Som toppleder er du bærer av et verdisett, og du er i posisjon til å arbeide med organisasjonskulturen.

  “Seminaret fungerte glitrende, og var veldig nyttig. I særlig grad vil jeg fremheve gruppesesjonene med Petter. Jeg vet ikke hva han gjorde, men han klarte å få oss til å stole på hverandre, og det gav et læringsutbytte som jeg sjeldent opplever i slike seminarer”.

  Å være tydelig på beslutninger og fremstå trygg i rollen som leder skaper tillit, men åpenhet om tvil og usikre beslutningsgrunnlag er også viktig for troverdigheten. Ledelse er alltid balanse og dilemma, og ledelse av kriser og i kriser kan innebære andre avveininger.

  “God blanding av innlegg og tid til refleksjon i gruppene. Åpenheten i gruppene gjorde at gruppearbeidet fungerte veldig godt, med Mai som fasilitator.”

  Som kommunedirektør har du personlig makt, og som representant for kommunen eller fylkeskommunen er du også representant for “makta”. Vårt omdømme og hvorvidt vi lykkes med krisehåndteringen er avhengig av mange faktorer – og det er ikke alle vi kan påvirke. 

  “Gode innledere og gruppeledere som fikk fram mange gode refleksjoner. Blandingen av foredrag og gruppearbeid var god og balansert. Jeg lærte mye. Særlig satte jeg pris på innlegget om kommunikasjon i krise”

  Nytt webinar arrangeres i juni – les mer her

  By: NR-administrator   -  In: Nyheter   -  0   Comments

 • I gode tider og i vanskelige tider

  Å stå i rådmanns-/kommunedirektørjobben over tid krever mye av oss.

  Som toppleder bruker du hele deg selv, og det krever mye selvinnsikt og mange ferdigheter. Det er mange adjektiv og egenskaper å strebe etter som kommunedirektør, og vi er alle ulike når det kommer til hva som gir oss energi og hva som holder oss gående.

  Vi vet litt om hva omgivelsene forventer og trenger av “rådmann’ vår”, både av faglig dyktighet og personlige egenskaper.

  Du må være klok og evne å stille de rette spørsmålene. Du må være tålmodig og utholdende, men samtidig sette retning og formidle forventninger.For alle sakstyper og tema må du vise interesse og engasjement, og ikke minst ha kunnskap og kjennskap om mange fagfelt og problemstillinger.

  I møte med folkevalgte, ansatte og representanter for innbyggere og lokalsamfunn skal du vise respekt og ha forståelse for ulike perspektiv, roller og prioriteringer.

  Som leder bør du være et medmenneske, og som representant for hele organisasjonen bør du vise omtanke, være blid og imøtekommende mot de du møter.

  Godt humør og omtanke hjelper oss i møtet med andre, men det er også viktig for å ta vare på seg selv. Rådmannsjobben er krevende, og det er nødvendig å pleie egen helse, både mentalt og fysisk.

  Kanskje behøver du en samtale for å reflektere over egen motivasjon, og øke egen bevissthet på “Hva trenger JEG for å gi det som er nødvendig i denne jobben?”.

  Av og til oppleves situasjonen vanskelig. Av og til trenger man påfyll av kunnskap, av og til ny inspirasjon. Er du i en situasjon hvor du ønsker å reflektere over egen rolle eller situasjon, ta gjerne kontakt med Norsk Rådmannsforum v/daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker.

  Rådmannsforum tilrettelegger også for samtaler og nettverk mellom kommunedirektører/rådmenn, for kollegial støtte og erfaringsdeling.

  Om du har behov for råd knyttet til arbeidsavtale eller betingelser kan du kontakte vår samarbeidende advokat Jostein Nordbø.

  Vi er der for deg!

  By: NR-administrator   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Hvor ble det av rådmannen?

  Ved kommunesammenslåing gikk vi fra 109 til 43 kommuner, og 24 av de “gamle” ble toppleder i den nye kommunen.

  I Kommunal Rapport 30.april 2020 kan vi lese om rådmenn som har opplevd endringer som følge av kommunesammenslåing. Endringene blir ikke alltid slik man opprinnelig ønsket, men når brikkene faller på plass blir arbeidshverdagen og resultatet godt.

  Flere tidligere rådmenn uttaler seg åpent i avisa og bekrefter rådmenns realisme og klokskap i tilnærmingen til endringer som kommer med sammenslåinger.

  Rådmenn har ofte lang ledererfaring og ettertraktet kompetanse, og også de som ikke ble kommunedirektør i ny kommune finner nye muligheter som gir spennende stillinger med faglig og personlig utvikling.

  Etter ti år som rådmann og kommunalsjef uttaler Ann-Kirsti Johnsen:

  “Det koster å være rådmann, og som kommunalsjef får du litt mer tid og rom for fordypning, samtidig som du fortsatt må tenke helhet for kommune og organisasjon”.

  Foto: Aurskog-Høland kommune

  Vissheten om at forrige stilling forsvinner i sammenslåing og fremtidens posisjon ennå ikke er avklart kan gi anledning til å reflektere over egne ønsker og motivasjon; “Hva vil jeg nå? Hva gir meg energi? Hvilket oppdrag ønsker jeg å påta meg? Til hvilken pris?”.

  Mange kommuner valgte kommunedirektør/rådmann utenfra da toppleder for de nye sammenslåtte kommunene ble rekruttert, blant annet begrunnet med ønske om nytt blikk og noen som ikke hadde eierforhold til det gamle. Noen har omtalt dette som en «stollek», med plassbytter og forflytninger innenfor en gruppe.

  I Rådmannsforum er vi opptatt av at slike tilsettingsprosesser skjer på en god måte, og at de folkevalgte opptrer som seriøse arbeidsgivere. Vi bistår gjerne med vår kunnskap dersom noen ønsker det.

  Med tydelige roller og ansvar, åpenhet, vilje til endring og gjennomføring, og et gjensidig ønske om godt samspill blir resultatet bra!

  Norsk Rådmannsforum følger «rådmannsbevegelser» og rekruttering av nye toppledere med stor interesse. Vi har tro på at alle rekrutterte kommunaldirektører/rådmenn kan løse oppdraget sitt på en god måte, gitt rammebetingelser som legger til rette for dette.

  Vi heier på kommunedirektøren/rådmannen!

  By: NR-administrator   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Hvorfor har tilsyn og kontroll blitt så viktig?

  Hvorfor er tilsyn og kontroll blitt så viktig i offentlig styring, og er ikke tillit forenlig med det å bli målt og kontrollert?

  Gjennom innlegg i Kommunal Rapport skriver Petter Lodden, Torbjørn Berglann og Anne-Karin Femanger om utviklingstrekk og forklaringer på økende tilsyn og kontroll i offentlig sektor.

  De peker på at tillit mellom innbyggere og forvaltning handler både om å skape realistiske forventninger, og om å skape trygghet for at tjenestene er tilgjengelige i det omfang og den kvalitet lovverket foreskriver.

  Tilsyn og kontroll er viktige virkemidler for å styre og for rettssikkerhet og forsvarlige tjenester. Samtidig er det nå flere som tar til orde for å erstatte mål- og resultatbasert styring med et mer tillitsbasert styringssystem i offentlig sektor.

  Du kan lese hele innlegget i Kommunal Rapport, her.

  By: NR-administrator   -  In: Nyheter   -  0   Comments

 • Invitasjon til Topplederprogram 26.-27.august 2020

  Norsk Rådmannsforum arrangerer Topplederprogram 26.-27.august 2020 i Oslo.

  Hovedtema for topplederprogrammet/Rådmannsskolen denne gang er Rådmannen – ansvaret, rollen og mennesket med vekt på ledergruppen og samspillet med folkevalgte.

  Kommunedirektøren har en viktig rolle som formidler av verdier og forventninger både innad i organisasjonen og utad i samfunnet – hvordan kommuniserer vi og formidler budskapet?  

  Budsjettarbeid, de vanskelige prioriteringen og økonomisk bærekraft vil også være faglige poster.

  Samlingen vil naturlig nok legge til rette for refleksjon over utfordringene dere har møtt våren 2020 og hva som nå ligger foran oss.

  Topplederprogrammet/Rådmannsskolen er et tilbud primært for nye rådmenn/kommunedirektører med inntil et par års funksjonstid.

  Innholdet utvikles og tilpasses dagens oppgaver og utfordringer slik at alle rådmenn/kommunedirektører, også de som har stått noen år i stillingen, vil ha utbytte av å delta.

  Det blir variasjon mellom forelesninger, erfaringsutveksling, tid til felles refleksjon og god anledning til å utvikle nettverk med kolleger.

  Formålet er å bidra til at kommunedirektøren/rådmannen lykkes i stillingen gjennom å tilby kunnskapsbasert opplæring og tilgang på en god refleksjonsarena.

  Samlingen gjennomføres på Grand Hotel i Oslo, og gjennomføres i tråd med gjeldende regler for forsamlinger og smittevern.

  Programskisse og påmeldingsinformasjon finner du her.

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Toppleder gjennom krise – webinar 12.-13. mai 2020

  Å lede krisen og å være toppleder når krisen blir langvarig

  Perspektivene i å lede i krise og lede gjennom krise endres når krisen varer over tid.

  Alle rådmenn/kommunedirektører har gjennom våren 2020 fått mye erfaring med å lede krise, og den 12.-13.mai 2020 arrangerer Norsk Rådmannsforum webinar om dette høyst aktuelle temaet.

  Det kan være krevende å ha et langsiktig og strategisk perspektiv når hverdagen krever mange, raske og vanskelige beslutninger.

  Kriseledelse innebære både samfunnssikkerhet og å møte kriser som oppstår og rammer eksternt, og å være leder av kommuneorganisasjonen og prioritere mellom oppgaver og oppmerksomhet. Det forventes at topplederen har oversikt og fremstår trygg og tydelig i sin kommunikasjon.

  Innhold på webinar

  Samfunnsperspektivet, samfunnssikkerhet og håndtering av den eksterne krisen

  Organisasjonens krise. Kommunedirektøren som leder av krisen

  Kommunikasjon og formidling

  Program og opplegg tilpasses webinar-formatet. Det blir en kombinasjon av foredrag / faglige innlegg og og refleksjon mellom deltagerne.

  Dersom du ønsker faglig påfyll og mulighet til å reflektere og diskutere de situasjonene du selv har stått i den senere tiden, kan du melde deg på ved å sende e-post til daglig leder gudrun@radmann.no.

  Maksimalt antall deltakere er 25, og det er fortsatt noen ledige plasser.

  Dersom du ikke har anledning denne gang eller webinaret er fulltegnet, så vurderer vi også å gjennomføre ytterligere seminar i mai, og som fysisk samling i september 2020. Følg med på våre hjemmesider og Facebook for oppdatering.

  Norsk Rådmannsforum har fått bekreftet fra KS at deltageravgiften dekkes gjennom KS OU-midler.

  Les mer her.

  By: NR-administrator   -  In: Av-publiserte innlegg   -  0   Comments

KONTAKT OSS

Norsk Rådmannsforum
C/o Athene Accounting AS
Postboks 4691 Nydalen
0405 Oslo

Email: radmann@athene-group.no