• Hvorfor har tilsyn og kontroll blitt så viktig?

  Hvorfor er tilsyn og kontroll blitt så viktig i offentlig styring, og er ikke tillit forenlig med det å bli målt og kontrollert?

  Gjennom innlegg i Kommunal Rapport skriver Petter Lodden, Torbjørn Berglann og Anne-Karin Femanger om utviklingstrekk og forklaringer på økende tilsyn og kontroll i offentlig sektor.

  De peker på at tillit mellom innbyggere og forvaltning handler både om å skape realistiske forventninger, og om å skape trygghet for at tjenestene er tilgjengelige i det omfang og den kvalitet lovverket foreskriver.

  Tilsyn og kontroll er viktige virkemidler for å styre og for rettssikkerhet og forsvarlige tjenester. Samtidig er det nå flere som tar til orde for å erstatte mål- og resultatbasert styring med et mer tillitsbasert styringssystem i offentlig sektor.

  Du kan lese hele innlegget i Kommunal Rapport, her.

  By: NR-administrator   -  In: Nyheter   -  0   Comments

 • Invitasjon til Topplederprogram 26.-27.august 2020

  Norsk Rådmannsforum arrangerer Topplederprogram 26.-27.august 2020 i Oslo.

  Hovedtema for topplederprogrammet/Rådmannsskolen denne gang er Rådmannen – ansvaret, rollen og mennesket med vekt på ledergruppen og samspillet med folkevalgte.

  Kommunedirektøren har en viktig rolle som formidler av verdier og forventninger både innad i organisasjonen og utad i samfunnet – hvordan kommuniserer vi og formidler budskapet?  

  Budsjettarbeid, de vanskelige prioriteringen og økonomisk bærekraft vil også være faglige poster.

  Samlingen vil naturlig nok legge til rette for refleksjon over utfordringene dere har møtt våren 2020 og hva som nå ligger foran oss.

  Topplederprogrammet/Rådmannsskolen er et tilbud primært for nye rådmenn/kommunedirektører med inntil et par års funksjonstid.

  Innholdet utvikles og tilpasses dagens oppgaver og utfordringer slik at alle rådmenn/kommunedirektører, også de som har stått noen år i stillingen, vil ha utbytte av å delta.

  Det blir variasjon mellom forelesninger, erfaringsutveksling, tid til felles refleksjon og god anledning til å utvikle nettverk med kolleger.

  Formålet er å bidra til at kommunedirektøren/rådmannen lykkes i stillingen gjennom å tilby kunnskapsbasert opplæring og tilgang på en god refleksjonsarena.

  Samlingen gjennomføres på Grand Hotel i Oslo, og gjennomføres i tråd med gjeldende regler for forsamlinger og smittevern.

  Programskisse og påmeldingsinformasjon finner du her.

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Toppleder gjennom krise – webinar 12.-13. mai 2020

  Å lede krisen og å være toppleder når krisen blir langvarig

  Perspektivene i å lede i krise og lede gjennom krise endres når krisen varer over tid.

  Alle rådmenn/kommunedirektører har gjennom våren 2020 fått mye erfaring med å lede krise, og den 12.-13.mai 2020 arrangerer Norsk Rådmannsforum webinar om dette høyst aktuelle temaet.

  Det kan være krevende å ha et langsiktig og strategisk perspektiv når hverdagen krever mange, raske og vanskelige beslutninger.

  Kriseledelse innebære både samfunnssikkerhet og å møte kriser som oppstår og rammer eksternt, og å være leder av kommuneorganisasjonen og prioritere mellom oppgaver og oppmerksomhet. Det forventes at topplederen har oversikt og fremstår trygg og tydelig i sin kommunikasjon.

  Innhold på webinar

  Samfunnsperspektivet, samfunnssikkerhet og håndtering av den eksterne krisen

  Organisasjonens krise. Kommunedirektøren som leder av krisen

  Kommunikasjon og formidling

  Program og opplegg tilpasses webinar-formatet. Det blir en kombinasjon av foredrag / faglige innlegg og og refleksjon mellom deltagerne.

  Dersom du ønsker faglig påfyll og mulighet til å reflektere og diskutere de situasjonene du selv har stått i den senere tiden, kan du melde deg på ved å sende e-post til daglig leder gudrun@radmann.no.

  Maksimalt antall deltakere er 25, og det er fortsatt noen ledige plasser.

  Dersom du ikke har anledning denne gang eller webinaret er fulltegnet, så vurderer vi også å gjennomføre ytterligere seminar i mai, og som fysisk samling i september 2020. Følg med på våre hjemmesider og Facebook for oppdatering.

  Norsk Rådmannsforum har fått bekreftet fra KS at deltageravgiften dekkes gjennom KS OU-midler.

  Les mer her.

  By: NR-administrator   -  In: Av-publiserte innlegg   -  0   Comments

 • Referat fra styremøte 25.mars 2020

  Styrets mars-møte ble gjennomført via telefon.

  Det var god dialog om planlagte aktiviteter i regi av Rådmannsforum.

  Blant sakene som ble behandlet var samarbeidsavtalen og studien om Rådmannsforflytninger, hvor de første resultatene er forventet å bli presentert på Topplederkonferansen i august.

  Pandemien preger også Rådmannsforum sine aktiviterer. Samling om kriseledelse avholdes som webinar, men vi planlegger fysiske samlinger for Topplederprogram og Topplederkonferanse i slutten av august.

  Styret diskuterte også prosess for strategiutvikling og nye vedtekter, som blir saker på Landsmøtet 2020.

  By: NR-administrator   -  In: Styrereferat   -  0   Comments

 • Nyttig kontaktpunkt mellom Norsk Rådmannsforum og Norsk Kommunalteknisk Forening

  Norsk Rådmannsforum (NR) og Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) har hatt en innledende konstruktiv dialog om mulig samarbeid på relevante fagområder.

  NR er rådmennenes egen, uavhengige medlems- og interesseorganisasjon hvor profesjonelt lederskap og det å lykkes best mulig i rådmannsrollen er i fokus.

  NKF er en ideell organisasjon for kommunalteknikere, som arbeider for å dele kunnskap og bygge relasjoner på tvers av kommunegrenser.

  «Vi ser at NR og NKF har sammenfallende interesser og vil kunne ha god nytte av mer samhandling på definerte områder. NKF jobber etter visjonen «kunnskapsdeling for et bedre samfunn». I arbeidshverdagen er det svært nyttig ha ta dialog og forståelse for muligheter, og innenfor hvilke rammer dette kan skje. Her spiller Rådmannsforumet en viktig rolle som faglig nettverk» Dette sier Rune Aale-Hansen, adm. dir. i NKF.

  «Kommunedirektører/rådmenn og ledere innen kommunalteknikk har alle et stort ansvar for samfunnskritiske områder. Som organisasjoner er vi begge opptatt av å formidle kunnskap, bygge nettverk og gi inspirasjon til ledere. Utveksling av kunnskap og faglig samarbeid kan profesjonalisere den enkelte kommune og kommunene samlet. Vi har felles interesse i at kommunene skal være effektive myndighetsutøvere og tjenesteytere i møtet med innbyggere og næringsliv» sier Gudrun Haabeth Grindaker, daglig leder i NR.

  I første omgang er kontaktpunktet etablert på ledernivå i NR og NKF, og vi ser det som positivt at organisasjonen «vet om hverandre» og har oppmerksomhet på felles interessefelt.

  By: NR-administrator   -  In: Nyheter   -  0   Comments

 • Referat fra styremøte 26.februar 2020

  Styremøtet 26.februar 2020 behandlet blant annet ny modul om kriseledelse; “Å lede kriser og å lede i krise”, samt samarbeidsavtalen med Universitetet i Agder om “rådmannsforskning”.

  Styremøte NR 26022020 Referat

  By: NR-administrator   -  In: Styrereferat   -  0   Comments

 • Å være toppleder når krisen er langvarig

  Perspektivene i å lede i krise og gjennom krise endres når krisen varer over tid. Det kan være krevende å ha et langsiktig og strategisk perspektiv når hverdagen krever mange, raske og vanskelige beslutninger.

  Rådmannens/kommunedirektørens ansvar for ansatte, innbyggere og lokalsamfunn er stort, og mange av dere legger ned mye innsats for kommunen i disse dager – og dette står det respekt av! For folkevalgte, samarbeidspartnere og publikum har det stor betydning at du som kommunedirektør er en tydelig og forutsigbar leder – som bryr deg akkurat nå.

  Jeg håper dere har gode støttespillere, dyktige ledere og folkevalgte rundt dere, som kan støtte og avlaste. Det tjener hverken dere eller kommunen at de viktigste lederne blir utbrent, også etter denne våren trengs det god dømmekraft og gode beslutninger for å komme tilbake til normalen.

  Norsk Rådmannsforum er tilgjengelig dersom du har behov for råd, refleksjon eller støtte. Ta kontakt med meg om du har faglige spørsmål, ønske om rådgivning på å lede krisen, behov for en refleksjon eller bare ønsker en samtale.

  I egen artikkel kan du lese om programmet «Å lede krisen og å lede i krise», som gjennomføres som webinar i mai, og som fysisk samling i september.

  I slutten av august gjennomføres  Topplederprogrammet (rådmannsskolen) og Topplederkonferansen. Vi planlegger for at dette kan gjennomføres på Grand Hotel i Oslo, men tar forbehold knyttet til pandemien.

  Følg med på Facebook og våre hjemmesider for oppdatering om våre arrangement. Se blant annet her.

  Mange av dere har etablert nettverk gjennom Rådmannsforum. I disse tider er kolleger gode å ha – ta kontakt og hør hvordan det står til!

  Lykke til!

  Gudrun Haabeth Grindaker

  By: NR-administrator   -  In: Nyheter   -  0   Comments

 • Å lede krisen!

  10. mars 2020

  Å lede krisen!

  Invitasjon til å delta i en pilot/ kompetanseutvikling.

  Norsk Rådmannsforum har utviklet et tilbud «Å lede krisen og å lede i krise». Første samling gjennomføres som webinar 12.-13.mai 2020 for rådmenn/kommunedirektører/fylkesrådmenn.

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Av-publiserte innlegg   -  0   Comments

 • Referat fra styremøte 6. desember 2019

  Fredag den 06.12.2019 ble det avholdt stedlig styremøte i Norsk Rådmannsforum på Grand Hotel, Oslo

  Les mer

  By: NR-administrator   -  In: Styrereferat   -  0   Comments

 • Norsk Rådmannsforum og Universitetet i Agder har inngått en samarbeidsavtale.

  Avtalen legger til rette for at senteret skal tilby norske rådmenn ny kunnskap gjennom forskningsprosjekter med utgangspunkt i praksisfeltet, og slik bidra til rådmenns kompetanseutvikling blant annet på Norsk Rådmannsforums ulike arrangement.

  Er du interessert i å sitte i Norsk Rådmannsforum ekspert-/ referansegruppe for forskningsprosjekter?

  Les mer

  By: NR-administrator   -  In: Nyheter   -  0   Comments

KONTAKT OSS

Norsk Rådmannsforum
C/o Athene Accounting AS
Postboks 4691 Nydalen
0405 Oslo

Email: radmann@athene-group.no