By: NR-administrator   -  In: Nyheter   -  Tags:               -  0   Comments

Den nye modulen «Å lede krisen» ble gjennomført 12. og 13.mai 2020. 12 kommunedirektører/rådmenn deltok fra hver sin kant av landet. Gjennom tre økter ble kriselederen og kriseledelse belyst fra ulike perspektiv; Samfunnsperspektivet, organisasjonsperspektivet og kommunikasjon.

“Hvordan få legitimitet til å tenke langsiktig, de ulike scenariene?”

Sitatet er fra en av deltakerne på webinar om kriseledelse. Som kompetansepåfyll fungerte arenaen svært godt, og en annen av deltakerne formulerte det slik:

“Det å ta et lite steg tilbake, reflektere, for å komme fremover! Dette har inspirert meg! Det er utrolig lett å dukke ned i oppgaven, men nå har vi kommet opp på det strategiske nivået”.

Det hjelper lite om du selv synes du har håndtert krisen helt perfekt, dersom omgivelsene har en annen opplevelse, hvis forholdet til ordføreren er på bristepunktet, og de tillitsvalgte murrer i korridorene.

Planlegge, avklare, trene og evaluere kan være den korte sjekklista for kriseledelse.

Når vi lager scenarier og trener så bør kommunikasjon være en viktig del av treningen. Kommunikasjon handler ikke om fengende formuleringer eller reklame, men om å oppnå det man ønsker. Det viktigste spørsmålet du kan stille deg er altså ikke “hva vil jeg si”, men “hva vil jeg oppnå”.

“Vi må få diskusjonen om de alternative strategiene, ikke bare oppgaver her og nå?”

Som rådmann bør du starte og stimulere til diskusjon om alternative strategier – du kan ikke bare arbeide med oppgavene og gjøremålene her og nå”. Dette gjelder mer enn noen gang i en krise, hvor hele organisasjonen og omgivelsene følger med på hva du gjør og sier.

I kriser blir den handlingsorienterte delen av ledelse mer betydningsfull enn i andre situasjoner. I en normalsituasjoner vektlegger vi relasjonell kompetanse og handling fra våre ledere, men i krisetider er handlingsorienteringen mer betydningsfull.

“Tillit er den kapitalen vi tar med oss når vi ber andre om noe”.

De relasjonelle sidene av å være leder blir vurdert ulikt i krisetider og i “normale tider”, karaktertrekk og egenskaper får mer og mindre betydning, og våre sosiale og pedagogiske ferdigheter kan være av avgjørende betydning for hvordan vi blir oppfattet – og hva vi får til.

Mye av det som kjennetegner kommuneorganisasjonen på godt og vondt vil kanskje forsterkes i vanskelige tider. Som toppleder er du bærer av et verdisett, og du er i posisjon til å arbeide med organisasjonskulturen.

“Seminaret fungerte glitrende, og var veldig nyttig. I særlig grad vil jeg fremheve gruppesesjonene med Petter. Jeg vet ikke hva han gjorde, men han klarte å få oss til å stole på hverandre, og det gav et læringsutbytte som jeg sjeldent opplever i slike seminarer”.

Å være tydelig på beslutninger og fremstå trygg i rollen som leder skaper tillit, men åpenhet om tvil og usikre beslutningsgrunnlag er også viktig for troverdigheten. Ledelse er alltid balanse og dilemma, og ledelse av kriser og i kriser kan innebære andre avveininger.

“God blanding av innlegg og tid til refleksjon i gruppene. Åpenheten i gruppene gjorde at gruppearbeidet fungerte veldig godt, med Mai som fasilitator.”

Som kommunedirektør har du personlig makt, og som representant for kommunen eller fylkeskommunen er du også representant for “makta”. Vårt omdømme og hvorvidt vi lykkes med krisehåndteringen er avhengig av mange faktorer – og det er ikke alle vi kan påvirke. 

“Gode innledere og gruppeledere som fikk fram mange gode refleksjoner. Blandingen av foredrag og gruppearbeid var god og balansert. Jeg lærte mye. Særlig satte jeg pris på innlegget om kommunikasjon i krise”

Nytt webinar arrangeres i juni – les mer her

KONTAKT OSS

Norsk Rådmannsforum
C/o Athene Accounting AS
Postboks 4691 Nydalen
0405 Oslo

Email: radmann@athene-group.no